KIACTA™ - Sarcoidosis

KIACTA™ is a novel oral treatment in development for the treatment of Sarcoidosis.